Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

На 08.11.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обсъждане на Предложението за Национална карта на социалните услуги и Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги по реда на чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на социални услуги.
Участие в обсъждането взеха Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Съветът по въпросите на социалните услуги, представители на Дирекция за социално подпомагане – Берковица и Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица, ръководители и служители на социалните услуги, представители на общинска администрация и други заинтересовани лица.
Присъстващите бяха запознати с проекта на Националната карта, изготвена въз основа на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложенията за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Разгледани бяха броя на местата на съществуващите услуги, идентифицираната потребност от нови и планираните социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата.