Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

На 24.08.2022 година, от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Oбщина Берковица за 2021 година.
На срещата присъстваха представители на общинска администрация, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, клубове, неправителствени организации и жители на града.
Обсъждането откри Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица. Гл. експ. „Бюджет“ Ангелина Андонова запозна присъстващите с данни за изпълнението на бюджета за 2021 година съгласно приложения отчет за получените приходи, извършените разходи, както и за преходния остатък. Представени бяха и отчет за капиталовите разходи, за целевите разходи и за средствата, финансирани от ЕС. Г-жа Андонова предостави данни за състоянието на общинския дълг и просрочените задължения и вземания на Община Берковица.
Обсъждането закри Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица.