Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

На 24.08.2022 година, от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Oбщина Берковица за 2021 година.
На срещата присъстваха представители на общинска администрация, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, клубове, неправителствени организации и жители на града.
Обсъждането откри Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица. Гл. експ. „Бюджет“ Ангелина Андонова запозна присъстващите с данни за изпълнението на бюджета за 2021 година съгласно приложения отчет за получените приходи, извършените разходи, както и за преходния остатък. Представени бяха и отчет за капиталовите разходи, за целевите разходи и за средствата, финансирани от ЕС. Г-жа Андонова предостави данни за състоянието на общинския дълг и просрочените задължения и вземания на Община Берковица.
Обсъждането закри Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица.