Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Днес, 19.06.2020 година, от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Oбщина Берковица за 2019 година. Главният счетоводител на Oбщина Берковица Бориславка Костова запозна присъстващите с данни за изпълнението на бюджета за 2019 година съгласно приложения за получените приходи, извършените разходи, както и за преходния остатък. Представени бяха и отчет за капиталовите разходи, за целевите разходи и за средствата, финансирани от ЕС. Г-жа Костова предостави данни за състоянието на общинския дълг и просрочените задължения и вземания на Община Берковица. Годишния отчет на бюджет 2019 година ще бъде гласуван на 26.06.2020 година от общинските съветници на редовната сесия на Общински съвет – Берковица.