Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

На 23.12.2019 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Берковица се проведе обществено обсъждане на проектно предложение „Развитие на туристическата инфраструктура в Община Берковица“. Община Берковица подготвя проектно предложение за кандидатстване с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“, Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”. Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по – равномерно разпределение на ползите от туризма.IMG_5363

В обсъждането взеха участие Кметa на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова, общински съветници, представители на НПО и граждани. Проектното предложение предвижда консервация и реставрация на античната и средновековна крепост „Калето“ гр. Берковица.

IMG_5364