Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2024

Днес, 29.01.2024 година, в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се състоя публично представяне и обсъждане на проектобюджет 2024 г.
На представянето и обсъждането на проекта за Бюджет 2024 г. присъстваха Иван Кирилов – Председател на ОбС – Берковица, Радослав Найденов – кмет на Община Берковица, зам. – кметове, ръководители, представители на дирекции и отдели, общински съветници, членове на обществени организации и родолюбиви граждани.
Кметът Радослав Найденов представи инвестиционните намерения на общината за 2024 г.
Очаква се да бъдат закупени за нуждите на ОБМ „Комунални дейности“ вишка, сметовоз, песъкарна уредба, гребла за опесъчител и за мултикар.
Ще бъде внедрена система за интелигентно сметосъбиране, която позволява следене на всички обекти за сметосъбиране на територията на Община Берковица и интелигентна организация на дейността за сметосъбиране и сметоизвозване.
С всички тези инвестиции, кметът се надява да подобри качеството на услугата предоставена от Комунални дейности и съответно да се повиши събираемостта на местните данъци и такси.
Основни инвестиции ще бъдат направени и в проектиране по изграждане на водопроводи и асфалтиране на улици на територията на град Берковица.
Ангелина Андонова (главен експерт „Бюджет“) представи на присъстващите чрез презентация рамката на бюджета за 2024 година. Бюджета очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година.
Параметрите на предложения проект на бюджет 2024 г. на Община Берковица са в размер на 38 124 297 лв. и са съобразени с:
• Еднократно стимулиране на раждаемостта – 700 лв на дете;
• Подпомагане дейността на клубовете за възрастни хора с увреждания;
• За спортни клубове;
• За Туристическо дружество;
• За Планинска спасителна служба;
• За местни инициативи за облагородяване на междублокови пространства и зелени площи;
• За публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт и поддръжка на тротоари – 50/50;
• Средства за еднократно подпомагане, съгласно приети от ОбС правила;
• Помощи за социално слаби по решение на ОбС;
• За финансова подкрепа на деца с изявени дарби;
Бюджетът има сериозен ръст в сектор „Образование“ и в предоставянето на социалните услуги.
След представянето, г-н Найденов даде думата на присъстващите и отговори на всички въпроси, отправени към него.
Проектът по бюджет 2024 г. на Община Берковица ще бъде гласуван на предстоящото заседание на Общинския съвет – Берковица.