Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_4324На 18 март 2016 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на общината се проведе публично обсъждане с местната общност на Отчета за изпълнението на Бюджет 2015 г. Присъстваха кметът инж. Милчо Доцов, секретарят на общината, финансово-счетоводният отдел  и второстепенните разпоредители с бюджетни средства.

„Община Берковица има над 3 млн. лева недобори. Пред всички нас стои огромното предизвикателство – при тази ситуация ние да възстановим финансовата стабилност на нашата община и да подсигурим нормално финансиране на цялата система, която харчи близо 14 млн. лева. Аз съм настроен да направим всичко необходимо.“ – каза в началото на срещата кметът инж. Милчо Доцов. От думите му стана ясно, че към 31.12.2015 г. 1 235 000 лева са неразплатени, поетите задължения по кредити са 1 215 000 лева, от набирателната сметка на общината са ползвани 312 000 лева. Недостигът в Държавните дейности е 457 000 лева, в снегопочистването са 121 000 лева. В резултат на предприети мерки през месеците ноември и декември 2015 година са възстановени 85 000 лева от програми и проекти и частично парите за снегопочистване. Тази година се предвижда да бъдат възстановени останалата част от парите за снегопочистване и тези в Държавните дейности.

Кметът допълни още: „Нека първо  да работим за максималното събиране на по-добри приходи и второ максимално – икономично да харчим. Да не си позволяваме излишни луксове. Ще бъде трудна година, но аз съм оптимист и смятам, че ще се справим и следващата година ще  бъде по-успешна. Главният път за преодоляване на трудностите е да се работи по европейски програми и проекти.“

 

Стана ясно, че собствените  приходи са изпълнени в размер на  72,16 % , като неизпълнението е в размер на 753 000 лева. Събираемостта на събираните от Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Берковица приходи възлиза на 122 % спрямо 2014 г. Несъбраните приходи  през 2015 г. имащи характер на просрочени вземания са в размер на 85 064 лв. Общинската администрация в дейността си по събиране на вземанията работи активно с юристите на Общината,  както и със съдебните изпълнители за  събирането им. Просрочията във вземанията от наеми и лихви са, както по действащи договори , така и по прекратени такива.

 В частта си за местни дейности, бюджета бе социално ориентиран като дофинансирането на общинските дейности със средства от общинския бюджет за предоставяне на услуги на децата и на възрастните хора е както следва:

–           Детски градини – 57 %

–           Домашен социален патронаж –  63 %

–           Детска ясла и млечна кухня – 55 %

 

Вече 12 години Общината не е увеличавала таксата за тези услуги. Предоставени са от Общинския бюджет по 150.00 лв. за всяко новородено дете , субсидирана е дейността на спортните клубове ,пенсионерските клубове и клубовете на хора с увреждания Капиталовите разходи през 2015 г. по приет бюджет са в размер на 6 582 355 лв. Общо за общината при годишен план на разходи 15 507 000 лева, изпълнението е в размер на 14 200 000 лева.