Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 23 април 2014 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на общината се проведе публично обсъждане с местната общност на Отчета за изпълнението на Бюджет 2013 г. Присъстваха председателят на ОбС инж. Юлиян Иванов и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Зам. кметът  Радослав Найденов направи подробно представяне на отчета за изпълнение на Бюджет 2013. Стана ясно, че собствените  приходи са изпълнени в размер на 101.3% . Събираемостта на събираните от Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Берковица приходи възлиза на 1 164 117 лв., при план 1 153 000 лв. или 101 %, спрямо годишния план по бюджета. Несъбраните приходи  през 2013г. имащи характер на просрочени вземания са в размер на 85 064 лв. Общинската администрация в дейността си по събиране на вземанията работи активно с юристите на Общината,  както и със съдебните изпълнители за  събирането им. Просрочията във вземанията от наеми и лихви са както по действащи договори , така и по прекратени такива. В частта си за местни дейности, бюджета бе социално ориентиран като дофинансирането на общинските дейности със средства от общинския бюджет за предоставяне на услуги на децата и на възрастните хора е както следва:

–           Детски градини – 65%

–           Домашен социален патронаж – 63%

–           Деска ясла и млечна кухня – 49%

Вече 11 години Общината не е увеличавала таксата за тези услуги.

Предоставени са от Общинския бюджет по 100.00 лв. за всяко новородено дете , субсидирана е дейността на спортните клубове ,пенсионерските клубове и клубовете на хора с увреждания

Капиталовите разходи през 2013г. по приет бюджет са в размер на 648 950 лв. С направените промени през годината с решения на Общински съвет Берковица размера на капиталовите разходи става- 702 694 лв. , а извършените разходи на касова основа са – 695 159 лв. или с 7 535 лв. по-малко. В процентно изражение изпълнението е равно на  99 %.