Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 27.11.2020 година, се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица.

В Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица присъстваха 13 общински съветници, а дневният ред включваше информация за привлечените инвестиции от Община Берковица чрез програми и проекти през 2019 и 2020 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори, анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2020 година, докладни записки, питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

ob_11_2020_1В началото на заседанието Юлия Веселинова – Прокурист на МБАЛ – Берковица и д-р Димитров – Лекар в отделението за лечение на коронавирусна инфекция, внесоха яснота за състоянието на лечебното заведение по отношение на обезпеченост от към кадри, оборудване и медикаменти. Болничното заведение е обособило 12 легла за лица с наличие на заболяване от COVID – 19, като към момента се нуждае от допълнителен медицински персонал. Осигурени са медикаменти за настанените, нужни са повече бутилки с кислород. Общинските съветници благодариха на медиците за грижите, които полагат за всички нуждаещи се и за професионализма, който влагат в своята благородна дейност. В знак на признателност и загриженост към пациентите на МБАЛ – Берковица бе гласувано и единодушно решено да бъдат възстановени 10000 лева на болницата за изпълнение на противоепидемичните мерки.

По първа точка от дневния ред г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, предостави информация за привлечените инвестиции от Община Берковица чрез програми и проекти – проекти за асфалтиране на улици на стойност 300 000 лева, за подмяна на водопроводната мрежа и реконструкция на мостове за 1 000 000 лева, 3 проекта за енергийна ефективност – първите 3 от 20 одобрени в страната- за обновяване на 8 блока и жилищни сгради, проект за енергийна ефективност и оборудване в Лесотехническа професионална гимназия, чиято стойност е 1 300 000 лева. Спечелени проекти към ПУДООС за изграждане на детски съоръжения и кътове за отдих в детската ясла в Берковица, в детска градина „Малина“ и в село Мездрея. Над 210 000 лева са осигурени за хората, които живеят сами и трудно се грижат за себе си чрез предоставяне на патронажна грижа. Четири нови проекта са в процес на изпълнение – изграждане на изложбена зала в Халите, реновиране на детски център „Камбанка“, инфраструктурни дейности в село Бързия, изграждане на паркинги и подпорни стени, където е необходимо. Очаква се финансиране за обновяване на центъра на Берковица, променен е генералния план, като е извършена промяна с цел осигуряване на повече места за паркиране. Работи се за изграждането на спортни площадки и места за спорт.

По втора точка от дневния ред бе приет анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2020 година от Лина Маринова – Директор на „ДБТ“.

Съветниците приеха и въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на територията на община Берковица за 4-годишните деца, която да се осъществява в детските градини, единодушно приеха да подкрепят с финансови средства лечението на дете в приемно семейство,  одобриха изготвянето на ПУП, промяна в ОУП за изграждане на паркинг и туристически информационен център, разрешиха безвъзмездното предоставяне на дървесина за отопление на кметствата в село Ягодово и село Бистрилица и приеха програмата за развитие на читалищната дейност през 2021 година на територията на община Берковица.

След четвъртата, последна, точка от дневния ред заседанието бе закрито.