Актуални Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Въз връзка с провеждане на пролетен технически преглед на хидротехническите съоръжения от Язовирен район „Петрохан“ в периода от 27.05.2019 г. до 14.06.2019 г. и в изпълнение на чл. 237, ал.1 от Наредба 9 от 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е необходимо да се извършат пробни манипулации със затворните органи на изравнителите от каскада „Петрохан“. Манипулациите ще се извършат след предварително енергийно преработване на завирените водни маси до неизползваем обем. Манипулациите ще се извършат плавно и за кратко време в рамките на няколко минути, без образуване на висока вълна, като ще бъде осигурено наблюдението на възлови участъци по поречието на река „Бързия“ от персонала на Предприятие „Язовири и каскади“. По време на прегледите не се предвижда почистване на наноси от изравнителите.