Актуални Новини, Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Община Берковица получи уведомление от НЕК-ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” язовирен район “Петрохан”, че във връзка с провеждане на пролетен технически преглед на хидротехническите съоръ­жения от язовирен район „Петрохан” в периода от 31.05.2021 г. до 11.06.2021 г. и в изпъл­нение на чл. 26, ал.З от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техничес­ката и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.02.2020 г., е необходимо да се извършат пробни манипулации на преливните, изпускателните и водовземните съоръжения към язовирните стени на изравнителите от каскада „Петрохан”.

По време на прегледите не се предвижда почистване на наноси от изравнителите.