Актуални Новини

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,

Днес повече от всякога ни е необходима широката обществена подкрепа на местно, национално и европейско равнище. От изключителна важност са съвместните институционални усилия: кмет – общински съвет – държава, за правилните решения на проблемите, поемане на нови отговорности, нови икономически, финансови и социални политики в интерес на гражданите. Изправени сме пред необходимостта да обвържем с конкретни мерки настоящия Общински план за развитие с Областната стратегия и Регионалния план на Северозападен район за планиране. Това ще ни осигури възможността да се възползваме от акцентите за подпомагане и целенасочено въздействие в секторните политики на РБългария и Европейския съюз по отношение на социалното и икономическо развитие на региона ни. Основната цел, която си поставям е да работя колкото се може по-добре заедно с общинска администрация, кметовете на населени места, с подкрепата на общинските съветници за доброто бъдеще на жителите на Община Берковица през следващите 4 години. Моята програма за управление на мандат 2011-2015 е съчетание на Предизборната платформа, с която спечелих  Местни избори 2011 г. и поетите ангажименти към избирателите. Вие гласувахте за нея и мой дълг е да я изпълня. Но тя не е самоцелна. Тя е отворен документ, който вие може да допълвате в процеса на нейното изпълнение. Аз и моят екип сме готови за непрекъснат диалог за качествена местна политика. Предстоят ни много предизвикателства и много работа. Изхождайки от публично поети ангажименти за открито управление в полза на гражданите от местната общност, сме изправени пред отговорността и работа, която трябва да извършим бързо и качествено.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: Прозрачност при разходването на бюджетни средства и разпореждането с общински активи. Отговорно отношение към проблемите на хората в общината. Активно използване на европейските фондове. Открито управление. Диалогичност. Прозрачност при управлението.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Създаване на механизми за открито и ясно взаимодействие между общината и частния сектор; Стопанисване на общинската собственост в обществен интерес; Ефективен контрол върху дейността на търгосвките фирми с общинско имущество и общинско участие; Публичност при предоставяне на общински обществени поръчки и концесии; Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти, при усвояване на средства по различни фондове и програми; Развитие и модернизация на инжинерно-техническата и транспортната инфраструктура на града и останалите населени места на общината; Противодействие и ограничаване на административната корупция във всички структури на общината; Повече грижа за здравето на хората; По добър обществен ред и сигурност; Превръщане на Берковица в добра туристическа дестинация с поддържани културни центрове; Опазване и разумно използване на природното и културно-историческо наследство; Приоритетно подобряване на материалната база и качеството на образование във всички училища, детски градини и ясли на територията на общината Увеличаване на грижите и подобряване на условията в училищната среда и детските градини – ефективно управление на общинските ресурси в сферата на образованието и възпитанието на младите гора; Модернизиране и увеличаване на базата за спорт и младежките дейности в град Берковица и останалите населени места; Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение; Повишаване на административния капацитет и качеството на услугите – подобряване на административното и правно обслужване на общинско ниво, и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса; Реализиране на програми за изграждане на повече социални жилища, обновяване и подобряване на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд; Постигане на хармония между икономическото развитие на общината и околната среда; Приоритетно отношение към развитието на земеделието, туризма и услугите в района като източници на доходи на населението; Общински финанси, бюджетна политика и икономика;

ПОСТИЖИМОСТ:

Поставените цели са постижими чрез: Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства; Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти; Реализация на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство; Партньорство с държавната власт за взаимни ползи;

Като Кмет на общината, заедно с моя екип, ще провеждам политика за изграждането на модерна икономика и ще гарантирам силен социален ангажимент в управлението. В икономически план Програмата за управление ще доведе до модернизация и до развитие на конкурентноспособна икономика, основана на знанието и новите технологии. В социален план тя ще защити принципите на социалната справедливост и ще допринесе за повишаване качеството на живота. Реализирането на основните цели, залегнали в Програмата за управление може и трябва да ускори развитието на нашата община. За това е необходимо всички ние – представителите на местната власт в общината, кметовете на населени места, служителите в общинска администрация, представителите на местното самоуправление в лицето на общинските съветници да създадем по между си атмосфера на уважение и толерантност, и да заработим в добро взаимодействие. Нека заедно да работим в дух на честност и компетентност, за да можем след четири години да превърнем Община Берковица в модерна и силна европейска община.

Вашият коментар