Екология

ПРОГРАМИ и РЕГИСТРИ

Лого Община Берковица

Годишен доклад за 2022 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, приет с Решение № 1510 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет – Берковицапубликуван на 29.08.2023 г.

Заповед РД 15-578 от 18.08.2023 г. – публикувана на 18.08.2023 г.

Протокол преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Берковица в периода септември-ноември 2022 год.публикуван на 18.01.2023 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2021-2028 г. приета с реш.1131/прот. 53 от 29.07.22 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021 -2028 г.приета с реш.1132/прот. 53 от 29.07.22 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Берковица – 2013 год.

РЕГИСТЪР на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата

РЕГИСТЪР на домашните кучета на територията на Община Берковица