АКТУАЛНО

Програми и проекти

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“
Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.
Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет за предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от уязвимите групи.
По проекта се планира създаването на фронт-офис, наемане, обучение и супервизия на служители, които имат отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги, изработване на рекламни материали, провеждане на разяснително-информационни кампании и осигуряване на подкрепа на СУ в Община Берковица.
Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от 06.04.2023 год.
Общата стойност на проекта е 122 375,40 лева.

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“
На 19.01.2023 година е подписан договор по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г. между Община Берковица и Министерството на труда и социалната политика.
Основната цел на проекта е създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.
Ще бъдат надградени резултатите и дейностите по процедурите за патронажна грижа, реализирани в общината, като ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
По проекта ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни, които са зависими от грижа в община Берковица – 125 потребители за 12 месеца.
Общата стойност на проекта е 674 233,75 лв., а срокът на изпълнение – 13 месеца, до 15.03.2024 г.

„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“
Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица е специализирана услуга в общността, изпълняваща се по проект по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Основна цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи (вкл. настанени в резид. услуги), чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.
Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Може да бъде оказана професионална подкрепа и на още 60 потребители, които ще посещават Центъра почасово.
Дневния център осигурява професионална подкрепа и помощ в следните направления: психологична подкрепа и консултации, обучително-възпитателна дейност, двигателна рехабилитация, логопедична терапия, здравни грижи, организация на свободното време и социалните контакти, обучение по методиката на Монтесори и др.
Социалната услуга се предоставя в изцяло обновената сграда по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица” по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Срок на изпълнение на проекта е 39 месеца, считано от 01.07.2020 г.
Обща стойност на проекта е 864 450,57 лева, от които: европейско финансиране: 734 782,98 лв. и национално съфинансиране: 129 667,59 лв.

„ТОПЪЛ ОБЯД в БЕРКОВИЦА“
Предоставянето на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд” стартира от 01.10.2022 г.
Настоящия проект е продължение на успешно изпълнения на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр. Берковица” в рамките на предния програмен период.
Основната цел е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 50 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Дейностите по приготвяне и предоставяне на храната се извършат от Домашен социален патронаж – гр. Берковица. Храната се приготвя всеки работен ден и включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
В рамките на проекта се извършват и съпътстващи мерки, изразяващи се в оказване на допълнителна помощ и консултиране на потребителите на услугата.
Целевите групи, които могат да получат подкрепа по проекта са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи.
    Общата стойност на проект BG05SFPR003-1.001-0116 „Топъл обяд в Берковица” е 137 712,00 лв., финансирани от Европейски социален фонд плюс по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.
    Срока на изпълнение на договора е 3 години – до 30.09.2025 год.

„ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“
На 12.01.2023 г. е подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.
Проект „Мобилност за Домашен социален патронаж – Берковица“ предвижда закупуването и доставката на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Берковица (ДСП).
Транспортното средство ще се използва за навременна доставка на готова храна до домовете на потребителите на услугата, в това число и потребителите по проект „Топъл обяд в Берковица“ по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027.
Общият бюджет на проекта е в размер на 39 390 лв., от които 35 451 лв. финансиране от ФСЗ и 3 939 лв. собствени средства.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“
Проекта се реализира от Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Берковица, съгласно Договор BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
Проектът е насочен още към затвърждаване предоставянето на услугата „приемна грижа” на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик, както и за деца и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа, чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
В Община Берковица има утвърдени 13 приемни семейства, в които са настанени 15 деца.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ „УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023-2024 “

Състезанията са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната  2023 – 2024 г. Те

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

На 19.02.2024 година, от 10:30 часа, пред паметника на Васил Левски (на бул. „Мрамор“) в град Берковица ще се състои

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

САМОДЕЕН ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872 Г.“, ГР. БЕРКОВИЦА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОСТАНОВКАТА “ДОБРИЯТ ДОКТОР” ОТ НИЙЛ САЙМЪН

Народно Читалище “Иван Вазов 1872” гр. Берковица Ви кани на спектакъла „Добрият доктор“ от Нийл Саймън по разкази на А.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.