Социални дейности

Програми и проекти

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

Проекта се реализира от Агенция за социално подпомагане  в партньорство с Община Берковица. Общината  е подписала  партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Приеми ме 2015”, схема BG05M9OPO001-.2.003-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Целта на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.
Специфичните цели на проекта са:
• Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща.
• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.
• Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.
През 2019г. има утвърдени  14 приемни семейства с 14 настанени деца.

ПРОЕКТ „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДА НА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ -V ДЕТСКА ГРАДИНА, Ж. К. ИЗГРЕВ, ГР. БЕРКОВИЦА“

Проекта е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за  деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, регистрирано с № BG16RFOP001-5.001-028.
По проекта е изграден нов дневен център за деца с увреждания чрез преустройство, реконструкция, ремонт и оборудване на съществуващи помещения в сграда на детско заведение, като са създадени условия за оказване на подкрепа на 30 деца и техните семейства. Целта е  постигната чрез следните дейности: Осъществяване преустройство, реконструкция и ремонтни дейности на сградата, в която ще бъде предоставяна социалната услуга; Изграждане и оборудване за достъпност на средата вкл. дворните пространства; Обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център; Осигуряване на информираност и публичност. Общата стойност на проекта е 425 000.00 лв.  – реализиран

ПРОЕКТ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА

Проекта е по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 на стойност 923 440 лева с ДДС. Социалната услуга ще се предоставя в изцяло обновената сграда по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица” по Оперативна програма „Региони в растеж“.
В рамките на 36 месеца Дневния център за деца и младежи с увреждания ще предлага комплекс от социални услуги на 30 потребители на дневна грижа и още над 30 други потребители, които ще получават почасови услуги. Ще осигурява професионална подкрепа и помощ в следните направления: психологична подкрепа и консултации, обучително-възпитателна дейност, двигателна рехабилитация, логопедична терапия, здравни грижи, организация на свободното време и социалните контакти, обучение по методиката на Монтесори и др. Социалната услуга ще бъде обезпечена с квалифициран персонал от специалисти, които ще организират ежедневието на децата и младежите по индивидуални програми, според възможностите на детето/младежа за придобиване на знания и умения в различните сфери. Ще се организират и групи за развиване на социални и личностни умения у потребителите, необходими за разгръщане на потенциала им и създаване и поддържане на пълноценни взаимоотношения с околните. В центъра ще се оказва съдействие и подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания. Ще се осигури хранене и условия за почивка на потребителите. Дневния център ще поддържа връзка с други здравни и социални заведения. Ще се извършва мобилна работа, включваща консултиране и оказване на подкрепа на деца с увреждания и техните родители в домашна среда. За тази цел е предвидено и закупуване на специализирано транспортно средство, което ще осигури и транспортирането на децата и младежите с увреждания от дома им до центъра и обратно.

 

Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” по процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Основните цели на проекта са да се подобри достъпът до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.
Специфични цели са подобряване на качеството на живот и на възможностите за социално включване на възрастните хора възрастни хора над 65 г., на лицата с увреждания и на техните семейства чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Берковица (гр. Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Ягодово). Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата чрез комплексни грижи в дома.
В проекта се предвижда от услугите да се възползват 68 потребители  за 12 месеца. Целевата група се състои от лица, нуждаещи се от предоставяне на ефективна подкрепа, без това да е обвързано с посещаване на определено място на ползване на услугата. Патронажната грижа е насочена към възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове за постигане на целите на социалните услуги за социално включване и осигуряване на отговор на идентифицирани потребности на нуждаещите се. Център за обществена подкрепа – Берковица е доставчик на услугата от общ икономически интерес.
Стойността на проекта е 203 925,92 лв.
Итегрираната мобилна здравно – социална услуга ще бъде предоставяна до 17 декември 2020 г., като същата ще бъде безплатна за потребителите.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” договор BG05M9OP001-2.101-0017 по процедура BG05M9OP001-2.101 – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от достъп до социално-здравни услуги. 109 потребители от Община Берковица /град Берковица,  с. Костенци, с. Комарево, с. Замфирово, с. Слатина и кв. Раковица / ще се възползват от услугите на домашните помощници, които ще им доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. Ще оказват съдействие и в заплащане на битовите сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.  С цел осигуряване на бърз и своевременен достъп до услугите, нуждаещите се самотно живеещи възрастни хора със затруднена подвижност, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, могат да заявяват необходимост за предоставяне на услугите на гореш телефон : 0882504576.
Стойността на проекта е 178 215.00 лв.
Социалната услуга ще бъде предоставяна до  31 декември 2020 г., като същата ще бъде безплатна за потребителите.

Проект  „Целево подпомагане с топъл обяд в община Берковица“ Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“

Продължителността на проекта е от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.
Социалната услуга „топъл обяд“ ще се изпълнява във връзка с обявеното  извънредно положение в страната за предотвратяване на епидемичното разпространение на COVID-19. Топъл обяд ще се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Храната / супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ ще се приготвя в Домашен социален патронаж гр.Берковица и ще се доставя до домовете на потребителите. Ще бъдат подкрепени в дома си 50 лица живеещи в община Берковица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на свои близки ежедневните си потребности от храна.
Целеви групи по проекта:
-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
-Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
-Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужат и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
На лицата от целевата група ще бъде оказана и допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или други средства, различни от тези по програмата.
Стойност на проекта: 4 785.00лв.