Социални дейности

Програми и проекти

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“
Проекта се реализира от Агенция за социално подпомагане в партньорство с Община Берковица. Общината е подписала партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Приеми ме 2015”, схема BG05M9OPO001-.2.003-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Целта на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.
Специфичните цели на проекта са:
• Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща.
• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.
• Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица.
През 2020г. има утвърдени 14 приемни семейства с 14 настанени деца.

Проект № BG05M9OP001-6.002-0150-C01 “Патронажна грижа + в община Берковица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.
Обща стойност на проекта е 459 645,70 лв.
Проектът стартира на 19.06.2021 г. и е със срок от 13 месеца.
Проектът включва две основни направления- дейности.

•Дейността по направление 1 е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. Наети са 9 лица: 1 медицинска сестра, 1 шофьор, 1 социален сътрудник, 1 координатор и 5 домашни помощници.
Бюджетът по направление 1 е 145 313,28 лв.
•Дейността по направление 2 е въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Наети са 20 бр. лица на длъжност хигиенист-дезинфектатор.
Бюджетът по направление 2 е 314 332,42 лв.

ТОПЪЛ ОБЯД
Община Берковица предоставя „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като продължение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“.Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати 50 лица в условията на извънредна епидемична обстановка, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация.
Лицата които могат да се включат в дейностите на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр. Берковица“ са:
•Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
•Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
•Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
От стартирането си в началото на м. януари 2021г., услугата се изпълнява при пълен капацитет. На потребителите се осигурява „топъл обяд”, който включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“ – гр. Берковица.
Общата стойност на проект BG05FMOP001-5.001-0067 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр. Берковица” е 63 233,94 лв., финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Срока на проекта: 04.01.2021 – 09.09.2022 г. Информация за лицата, попадащи в целевите групи както и информация за проекта – телефон: 0953/89119 – стая 306.

ПРОЕКТ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА
Проекта е по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите –ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 на стойност 923 440 лева с ДДС. Социалната услуга ще се предоставя в изцяло обновената сграда по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр. Берковица” по Оперативна програма „Региони в растеж“.
В рамките на 36 месеца Дневния център за деца и младежи с увреждания ще предлага комплекс от социални услуги на 30 потребители на дневна грижа и още над 30 други потребители, които ще получават почасови услуги. Ще осигурява професионална подкрепа и помощ в следните направления: психологична подкрепа и консултации, обучително-възпитателна дейност, двигателна рехабилитация, логопедична терапия, здравни грижи, организация на свободното време и социалните контакти, обучение по методиката на Монтесори и др. Социалната услуга ще бъде обезпечена с квалифициран персонал от специалисти, които ще организират ежедневието на децата и младежите по индивидуални програми, според възможностите на детето/младежа за придобиване на знания и умения в различните сфери. Ще се организират и групи за развиване на социални и личностни умения у потребителите, необходими за разгръщане на потенциала им и създаване и поддържане на пълноценни взаимоотношения с околните. В центъра ще се оказва съдействие и подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания. Ще се осигури хранене и условия за почивка на потребителите. Дневния център ще поддържа връзка с други здравни и социални заведения. Ще се извършва мобилна работа, включваща консултиране и оказване на подкрепа на деца с увреждания и техните родители в домашна среда. За тази цел е предвидено и закупуване на специализирано транспортно средство, което ще осигури и транспортирането на децата и младежите с увреждания от дома им до центъра и обратно.