Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В Ж.К. “СТАРА ПЛАНИНА” В БЕРКОВИЦА

Продължават дейностите по изграждане на обект „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие с № от ИСУН BG06RDNP001-19.461-0002-C01/ Рег. № 183 от 02.03.2022 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.461, мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Пространството ще се превърне в красиво място за отдих и спорт. Към момента се монтират фитнес уреди, положена е ударопоглъщаща настилка. Предстои монтиране на детски съоръжения, пейки, кошчета за отпадъци, затревяване с тревна смеска, засаждане на растителност и други довършителни дейности.

Продължават дейностите по изграждане на мултифункционално спортно игрище в ж.к. “Стара планина” в Берковица. Пространството ще се превърне в красиво място за отдих и спорт. Към момента се монтират фитнес уреди, положена е ударопоглъщаща настилка. Предстои монтиране на детски съоръжения, пейки, кошчета за отпадъци, затревяване с тревна смеска, засаждане на растителност и други довършителни дейности.