Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕТО НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ – БЕРКОВИЦА

Продължават дейностите по оборудване на НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Доставени и монтирани са мултимедиен проектор и екран. Монтирани са театралните столове в големия салон. Доставено е оборудването с аудио и осветителна техника и предстои неговото монтиране в големия, малкия салон и репетиционната зала.

С подписването на Анекс  на 10.03.2021 година към договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. се удължи срокът за изпълнение на  проект „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “.

Община Берковица получи кредит, необходим за дейностите по изпълнение на проекта за НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Кредитът ще бъде погасен след превеждане на средствата от ДФЗ.

Усилията на Община Берковица по дейностите, свързани с ремонтирането на НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица, имат за цел да удовлетворят необходимостта от добре модернизирана културна институция в града, в която да се развиват многообразни културни дейности и утвърдени културни събития, на които да се радват жителите и гостите на община Берковица.

watermarked-3watermarked-5