Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ГИМНАЗИСТИ ОТ ЛПГ

ПРОДЪЛЖАВАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ГИМНАЗИСТИ ОТ ЛПГ

От 01.04.2022 г. за 24 ученици от Лесотехническата професионална гимназия – гр. Берковица стартира обучението по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците са от Х и ХI клас от специалностите „Горско и ловно стопанство“ и „Механизация на горското стопанство“. Те работят в свободното си време на реални работни места при трима работодатели на територията на Община Берковица – в Северозападно държавно предприятие – териториално поделение Държавно горско стопанство – Берковица, декоративен разсадник „ИВАН РАДОСЛАВОВ – РАДОСЛАВ СТОЯНОВ-ЕТ” и автосервиза на „Топойл“ ООД.
Средношколците усвояват тънкостите на избраната от тях професия под ръководството на трима учители и шестима наставници от работодателите. За отработени 240 часа, учениците ще получат стипендия от 320 лв.
Работодателите са много доволни от гимназистите и вече има отправени предложения да продължат да работят и след края на проекта.