Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ – ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

В процес на изпълнение е проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”  по оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Проектът е на стойност 431 240 лева, а срокът за изпълнение е 18 месеца. Водеща организация е община Вършец, а партньори по проекта са общините Берковица и Годеч.

На сайта на община Вършец www.varshets.bg вече са обявени две, от предвидените за възлагане в рамките на проекта, тръжни процедури:

  1. Публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП за събиране на оферти за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: “Организиране на пътувания, събития и форуми” в рамките на проект на Община Вършец “Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Дата и място за отваряне на офертите – 25.01.2013 г. (петък) от 11.00 ч., в заседателната зала на Общинска администрация Вършец, 4 ет., адрес: гр. Вършец, бул. „България” 10.

 

  1. „Открита тръжна процедура по ЗОП с предмет: Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности” за проект договор № BG161PO001/3.2.02/022/13.08.2012 “Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”.

Дата  и място за отваряне на офертите – 05.02.2013 г. (вторник) от 10.00 ч., в заседателната зала на Общинска администрация Вършец, 4 ет., адрес: гр. Вършец, бул. „България” 10

 

 

 

Вашият коментар