Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ ПО НОВ ПРОЕКТ

Logo-ESF1От началото на месец януари 2016 година в Община Берковица стартирахалого-ню дейностите по проект “Приеми ме 2015“. Агенция за социално подпомагане е конкретен бенефициент по проекта, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 111„Приеми ме 2015“ – по ОПРЧР 2014-2020 година. Община Берковица в качеството си на партньор по проекта, има отговорността да реализира проекта на общинско ниво.

Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, който приключи на 31.12.2015 г. Той е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата ,,приемна грижа“ и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск, в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на ,,специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, деца, непридружени бежанци и деца до 3-годишна възраст.

Утвърдените и действащи в рамките на проект ,,И аз имам семейство“ приемни родители,  преминаха към проект ,,Приеми ме 2015“, с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства.

Със заповед на Кмета на Община Берковица бе определен Екип за управление на проекта /ЕУП/, който да организира дейността  на общинско ниво. След организиране и провеждане на конкурсна процедура бе сформиран екип по приемна грижа /ЕПГ/от двама социални работници. Те ще предоставят услугата „ приемна грижа“, целия пакет дейности,  насочен към приемните родители, семейства на близки и роднини, както и кандидатите за приемни семейства.

Изпълнението на проект ,,Приеми ме 2015“ е с продължителност 32 месеца.

 

Информация за услугата и проекта може да бъде получена в сградата на Община Берковица, стая 305, екип по “Приемна грижа”, телефон: 0953/89 135.