Актуални Новини, Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ – 2022

награждаване на дете с изявена дарба

До 31 август 2022 година продължава приемът на заявления за предоставяне на еднократно финансово подпомагане на даровити деца за постижения в областта на културата, науката и спорта през 2022 година.

Искането за закрила на деца с изявени дарби се подава до кмета на Община Берковица от детето или от родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето. Към искането се прилага копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето, служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик, копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати или протоколи), удостоверяващи класиране на І, ІІ или ІІІ място/връчване на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда/присъдено звание от посочените по-горе прояви за съответната календарна година.

Документите се подават в ЦАО на Общинска администрация –  Берковица в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При пропускане на този срок, ученикът не губи правото си на еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година, не по-късно от 31 август. Когато наградата е получена след този срок, заявленията се подават през следващата календарна година.

Закрила на деца с изявени дарби