Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

IMG_0160Община Берковица подготвя процедурата за избор на изпълнител по проекта за реконструкция и ремонт на общинската пътна мрежа. На 10 ноември 2016 г.Община Берковица подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Стойността на проекта на Община Берковица е 5 831 606,44  лева / Пет милиона осемстотин тридесет и един  шестотин и шест лева и 44 ст/ или 6 997 927,73 /Шест милиона деветстотин деветдесет и седем деветстотин двадесет и седем лева и 73 ст./с ДДС. Проектът включва  реконструкция и рехабилитация  участъци от общински пътища на територията на Община Берковица:

Път с. Гаганица – с. Черешовица;

–           Път гр. Берковица – с. Котеновци – до разклона за язовира;

–           Път гр. Берковица – хижа „Ком“  – в отсечка  ул. „Бук“;

–           Път с. Бързия – с. Ягодово;

–           Път разклон с. Замфирово – с. Боровци – разклон с. Гаганица;

–           Път с. Слатина – с. Черкаски;

Общо по проекта ще се рехабилитират и цялостно преасфалтират 14,4 км. от общинската пътна мрежа, 71 893 кв. м площ и 10 010 кв. м тротоари в населените места.

С реализирането на настоящият проект ще бъде постигната цел 6 – Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.