Актуални Новини

Проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“

На 29.06.2012 община Берковица подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“, по  Приоритет 1 от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2010-2012: “Интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях”, одобрен във връзка с изпълнение на чл. 3 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн. ДВ, бр. 40 от 2006 г.) и Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010- 2012 г. ( приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г.) и План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2011 г.

Проекта има за цел създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства. Основният проблем, който се решава от проекта, е осигуряване присъствието на децата от отдалечения ромски квартал «Раковица» в приемните детски градини на гр. Берковица. Чрез основните групи дейности: “Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържането на децата в детските градини”; “Работа с родители”; “Работа в общността” и “Осигуряване на информираност и публичност по проекта” ще се апробира иновативен подход за информиране и мотивиране на родителите за промяна и утвърждаване на позитивно отношение и поведение в посока присъствие на децата им в приемните детски градини и пълноценно участие в образователните и възпитателни процеси. Основна идея е през времето на пътуване на децата от отдалечения ромски квартал да бъдат придружавани от медиатор (педагог) и от поканен (за деня) родител, на които да бъдат предоставени информационни материали по критични бъдещи заплахи за децата като трафик на хора, дрога и проституция. Очакването е различните придружаващи родители да споделят в общността идеите от преживяната сутрешна беседа. Допълнителна «стационарна» дейност е планирана за реализиране в наличните обществени помещения в квартала, където с помощта на опитния партньор на проекта (Обществен съвет по образованието /ОбСО/ – Берковица), ще бъдат реализирани конвенционалните “Работа с родители”и “Работа в общността” с дидактични материали, собственост на партньора.

Вашият коментар