Актуални Новини

ПРОЕКТ ЗА ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА СТАРТИРА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_3062В присъствието на Министър- председателя Бойко Борисов, в Гранитна зала на Министерски съвет на 17 септември  2015 г. зам.-кметът Радослав Найденов подписа договора за безвъзмездна финансова помощ за спечеления от Община Берковица проект  „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица“ по процедура „Независим живот“ на ОП РЧР 2014 – 2020 г.  Размерът  на безвъзмездната  финансова  помощ  е 496 846.00 лева. Това е първият проект подаден по електронен път.

Срокът на изпълнение на договора е 21 месеца. Общата цел  е предоставяне на интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и  хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда. Специфичните цели на проекта обвързани с общата му цел се изразяват в следното:  Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за разширяване на предлаганите услуги, така че максимално да се отговори на индивидуалните нужди на потребителите. Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както  преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Първоначално ще бъдат наети 6 асистента, а имайки предвид, че след март  2016 г, броят на обслужваните лица ще се увеличи, се планува и увеличение в броя на асистентите с още 76 души. Броят на потребителите  е 88.  Всички назначени лица задължително ще преминат начално обучение, ако липсва такова или надграждащо обучение, актуализиращо знанията им. Целта на обучението ще бъде придобиване на подходящи знания и умения от страна на персонала за предоставяне на качествени грижи в домашна среда.
В рамките на процедурата „Независим живот“, самотно живеещите ще могат да избират и да се възползват от още по-широк набор социални услуги, между които са „социални асистенти“, които да ги придружават до пощата или до магазина и „домашни помощници“ за малки битови ремонти в домовете. Възрастните хора ще могат да използват услугите и на медицинска сестра, като подкрепата ще е насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и развитието на индивидуални здравно-социални услуги. Чрез новата процедура, Министерството на труда и социалната политика ще подпомогне социалното включване на хора в нужда, както и ще улесни интегрирането на хората с увреждания на пазара на труда.