Актуални Новини

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“ СЕ УДЪЛЖАВА

11122Проект BG051PO001-C0001 „И аз имам семейство” се удължава до 31 октомври 2015 г. за дейността „Приемна грижа“, съгласно издадена заповед РД08-17 от 22.05.2015 г.