Актуални Новини

ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

 

Община Берковица  реализира проект  „И аз имам семейство” . Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Ви предоставяме информация за социалната услуга Приемна грижа.    От началото на 2012 г. на територията на Община Берковица се реализира проект „И аз имам семейство”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме.

Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”

Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;

Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица

 Целеви групи:

 • Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;
 • Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени при близки и роднини
 • Община Берковица  е доставчик на услугата и ще бъде работодател на приемните родители.
 • Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални.

Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители:

 • Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 150 % от минималната работна заплата-435лв.
 • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 160 % от минималната работна заплата – 464лв.
 • Работната заплата на приемен родител с три деца е определена като 170 % от минималната работна заплата – 493 лв.
 • Община Берковица ще изплаща месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди.
 • Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца.

Кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Берковица е партньор могат да подават заявленията си в  стая 305 на Община Берковица, тел.0953 /89135- Екип по приемна грижа  

 

Инвестира във вашето бъдеще

 

 

 

Вашият коментар