Актуални Новини

ПРОЕКТ „ И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

imagesCA9UV1WEВ рамките на проект  ”И аз имам семейство” на  14.12.2012 г. в община Берковица бяха осъществени първите настанявания на деца в професионални приемни семейства.  Настанени са  момче на възраст една година и един месец и момиче на възраст една година и пет месеца.  Професионалните приемни семейства са утвърдени от Комисия по приемна грижа със заповед на Директора на РДСП гр. Монтана. В качеството на доставчик на социалната услуга ”Приемна грижа” Община Берковица е сключила договор с професионалните приемни семейства за отглеждане на детето на основание чл. 27 ал. 5 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/, както и договор за отглеждане на детето на основание чл. 31, ал. 4 от ЗЗД.  

Проект „ И аз имам семейство“ се реализира в община Берковица от 01.02.2012 г. Специфична цел на проекта е децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво. В рамките на изпълнението му ще се извършва набиране, обучение и оценяване на кандидати за приемни родители, работа с утвърдени приемни семейства, в които са настанени деца, семейства на роднини и близки. Другата цел на проекта е намаляване на безработицата и по-специално в малките населени места. Основна целева група са деца, настанени в специализирани институции, деца от общността и в риск от изоставяне. Изпълнението на проекта ще продължи до 31.10.2013г., а  крайната му  цел е да се развие  услугата „Приемна грижа” на територията на община Берковица и децата, лишени от родителска грижа да намерят своя дом и семейство.

Всяко дете има нужда от семейство.Станете приемни родители и дарете частица надежда за децата на България. Благодарим Ви!!! С уважение :Екип по приемна грижа община Берковица, стая 305
 

Вашият коментар