Актуални Новини

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА“

IMG_20141104_125036opak2_logo1На 18.08.2014 г. между Община Берковица и УО на ОП“АК“ бе сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за обучение на служители. Стойността на договора е 88 977.77 лева /с ДДС/. Проектното предложение „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG 051PO002/13/2.2-14.

Договорът е със срок на изпълнение 18.08.2015г. и предвижда обучението на общо 95 служители от администрацията. Обученията са на теми:
1. Добро управление – отворена и прозрачна администрация;
2. Приложни въпроси за интеграция на етническите групи в РБ;
3.Работа с хора със специфични потребности;
4.Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност;
5. Комуникативни и презентативни умения.
Във връзка с изпълнението на Договор М-13-22-58/18.08.2014г. от 3 до 5 ноември 2014 г. се проведе първото обучение на служители в Института по публична администрация на тема „Добро управление – отворена и прозрачна администрация“.
Предстои избор на изпълнители за „Обучения на служителите по ключови компетентности“ и „Осигуряване на публичност“.