Актуални Новини

проект „Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”

Община Берковица организира встъпителна пресконференция по проект „Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”. Събитието ще се проведе в заседателната зала в сградата на общината на 6 Юли 2012 г. от 11:00 ч. и е във връзка с подписания на 06 юни 2011 година договор с № BG161PO001/1.4-06/2010/018 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Берковица по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

 

Стойността на проекта е 1 042 203,67 лв., от които 52 110,18 лв. са собствени средства на Община Берковица. Проектът е със срок за изпълнение 18 месеца.

 Целите на проекта са да подобри на качеството на живот и работната среда и защита от наводнения на населението, осигуряване на възможност за устойчиво развитие на региона чрез предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения и предприемане на превантивни мероприятия срещу потенциални заплахи от наводняване в по-голямата част от територията на селото, гарантиране сигурността и подобряване на облика на населеното място.

За постигане на целта се предвижда изграждане на защитни съоръжения и корекция и почистване на коритата на двете реки, преминаващи през град Берковица.

Вашият коментар