Актуални Новини

ПРОМЯНА РАЗМЕРЪТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК

 

     Съгласно Раздел VІІ – Туристическа данък,  чл. 61с, ал. 1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за   местните данъци и такси, Общинският съвет определя размера на туристическия данък в граници от 0,20лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване. В тази връзка с Решение №233 от Протокол №9 от 22.06.2012г. Общински съвет – Берковица определя туристически данък, плащан за ползване на средство за подслон и място за настаняване, считано от 01.07.2012г., както следва:

1. за обекти с категория 1 звезда – 0,40 лв. за нощувка;

2. за обекти с категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;

3. за обекти с категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка.

С туристически данък се облагат нощувките; данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки. Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста, както и да заверяват ежемесечно регистъра в съответната община.

Вашият коментар