Текущи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ “Иван Вазов 1872” Берковица

публикувано на: 16.03.2018 г.
Електронна преписка на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзвеждане за модернизация на Народно читалище “Иван Вазов – 1872” гр.Берковица по проект “Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище “Иван Вазов – 1872” гр.Берковица по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по три обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за НЧ “Иван Вазов – 1872” гр.Берковица ;
Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в НЧ “Иван Вазов – 1872” гр.Берковица”;
Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за НЧ „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица” на адрес:

https://profilnakupuvacha.com/Narodno%20Chitaliste%20Ivan%20Vazov%201872,12239

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872″“ ГР. БЕРКОВИЦА

Създадено на 11.01.2019 г.
публикувано на: ……………….. г.
Електронна преписка на обществена поръчка с предмет:
Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр. Берковица по проект 12/07/2/0/00866 по ПРСР 2014-2020 г. по обособени позиции.
Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица ;
Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица”;
Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ гр.Берковица”.
Може да бъде видяна на адрес:

https://profilnakupuvacha.com/Narodno Chitaliste Ivan Vazov 1872,12831 от датата на публикуване на поръчката в РОП, а документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на Обявлението в ОВ на ЕС.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище “Иван Вазов 1872” гр. Берковица

Запитване за оферта

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация
  2. Образец №2 – Техническо предложение
  3. Образец №3 – Ценово предложение
  4. Приложение №3а – Количествени сметки

РЕШЕНИЕ за избор на оферта

*******************************

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище “Иван Вазов 1872” гр. Берковица

Запитване на оферта – публикувана на 2.03.2017г.

  1. Приложение №1 -Техническа спецификация
  2. Образец №2 – Техническо предложение
  3. Образец №3 – Ценово предложение
  4. Приложение №3а – Количествени сметки

РЕШЕНИЕ за избор на оферта

One thought on “ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ “Иван Вазов 1872” Берковица

Comments are closed.