Актуални Новини, Новини

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС Е ПРЕУСТАНОВЕН В ПЪРВО ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ГР. БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3.А КЛАС И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ ДО 7-МИ КЛАС ДО 12.11.2020 Г.

Във връзка с издадена Заповед РД09-3034/03.11.2020 година, на основание чл.105, ал.1 и ал.6 и чл.115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с мотивиран доклад с изх.№26/03.11.2020 г. на директора на Първо ОУ „Никола Вапцаров“ гр. Берковица и доклад с вх.№ 0512-159/03.11.2020 година на началника на РУО – Монтана, е преустановен присъственият образователен процес  в  Първо ОУ „Никола Вапцаров“ гр. Берковица за учениците от 3.а клас – от 03.11.2020 г. до 12.11.2020 г. и за учениците от 5-ти до 7-ми клас – от 04.11.2020 г. до 12.11.2020 г. включително. За посочния период за учениците е организирано обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.