Актуални Новини, Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Лого Община Берковица

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за регулация на с. Бързия, местност Равнище, община Берковица”, Община Берковица публикува в системата на електронно възлагане ЦАИС ЕОП обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за регулация на с. Бързия, местност Равнище, община Берковица“.
Проекта предвижда изграждането на правоъгълен стоманобетонов резервоар с работни параметри 10х2 м и височина З м. Разпределението на водата ще става чрез срязана на половина тръба от неръждаема стомана с размери 306хЗ мм, която ще бъде закрепена към входната страна на резервоара. Утайките ще се отвеждат към дренажни блокчета посредством тръба Ф160 с монтиран на нея спирателен кран. Дъното на резервоара ще е с наклон 1%. Отвеждането на водата ще се осъществява чрез бетонова стена – преливник и събирателно корито с решетка. Ще се изгради мрежа от ревизионни шахти, които да отвеждат утайките и излишната вода от резервоара към система от дренажни блокчета. На самия резервоар ще са оставени два броя бетонови капаци, през които ще се ревизират и двете камери. На входящата и изходяща тръба ще се монтират спирателни кранове.