Актуални Новини, Новини, Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

111ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА
На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 872 от Протокол № 48/30.06.2017 г., на Общински съвет – Берковица   и Заповед № РД-15-372/20.07.2017 г. на кмета на община Берковица.
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на дървесина на корен както следва:
Дървета определени за отсичане – 29 броя единични дървета- в землището на с. Замфирово, общ. Берковица, местност „Селски дол” при продажна цена 1127 лв. (хиляда сто двадесет и седем)  без ДДС.
Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.
Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  29 бр. дървета (топола) са 21 куб. м. ЕСД, 3 куб. м. ССД,  3 куб. м. ОЗМ и 4 пл. куб. м. дърва за огрев, при обща цена 1127,00 лв.
Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на корен е както следва:
– ЕСД  43, 00 лв.
– ССД –  28, 00 лв.
– ОЗМ  –  20, 00 лв.
– Дърва за огрев – 20, 00 лв.
Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга.
Търгът ще се проведе на 07.08.2017 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 14.08.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия.
За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg / и/или на тел. 0953/89127
Инж. Милчо Доцов    
Кмет на Община Берковица