Актуални Новини, Новини, Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1434, 1435, 1436,1437,1438 от Протокол № 70/26.05.2023 г. на Общински съвет-Берковица и Заповед № РД-15-375/14.06.2023 г. на Кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.511.628 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-12-100/04.06.2010 г. на Началника на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Малинарка“, площ: 138  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: 03928.511.319, Номер по предходен план: квартал: 183, парцел: ХI, Номер по предходен план: 2771, квартал: 6, парцел: 24, с начална тръжна цена в размер на 4770,00 лв. (четири хиляди седемстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица,  ул. “Лале“, площ: 774  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2673, квартал: 14, парцел: ХХIII, с начална тръжна цена в размер на 9940,00 лв. (девет хиляди деветстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Урегулиран поземлен имот IХ, планов №  182, квартал 21 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. Александър Стамболийски № 9, площ: около 360 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ Х, УПИ VII, УПИ VIII, улица, с начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Урегулиран поземлен имот Х, в квартал 21 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. Александър Стамболийски № 7, площ: около 650 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ ХI, УПИ III, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IХ, улица, с начална тръжна цена в размер на 4400,00 лв. (четири хиляди и четиристотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Урегулиран поземлен имот  II в квартал 14 по плана на село Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Васил Левски“ № 32, Улична регулация одобрена със Заповед № 151/14.01.1957г.  и дворищна регулация  одобрена със Заповед № РД-15-131/28.02.2023г.; Площ:  около 1210 кв.м. /хиляда двеста и десет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  Начин на трайно ползване: За жилищно строителство, съгласно Заповед  № РД-15-131/28.02.2023 г., при съседи: УПИ XII, кв. 14 – Петър Петров Първанов;  УПИ XII,  кв. 14- Богдан Иванов Първанов;  УПИ XI,  кв.14- СНС;  УПИ X,  кв. 14-Иван Димитров Първанов;  УПИ IX,  кв. 14 – Георги Иванов Стоянов;  УПИ VI,  кв. 14 – Бисерка  Иванова Стоянова;  УПИ V,  кв. 14 – Тасо Кузманов Тодоров;  УПИ III, пл.№ 60, кв. 13 – Младен Михайлов, с начална тръжна цена в размер на 9000,00 лв. (девет хиляди лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 22.06.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1434 за ПИ 03928.511.628-4770,00 лв., Решение № 1435 за ПИ 03928.515.197-9940,00 лв., Решение № 1436 за УПИ IX, кв. 21 с. Ягодово-3100,00 лв., Решение № 1437 за УПИ X, кв. 21 с. Ягодово-4400,00 лв., Решение № 1498 за УПИ II, кв. 14 с. Гаганица-9000,00 лв. от Протокол № 70/26.05.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 477,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 994,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 310,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 440,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 900,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 119,34 лв. (сто и деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 21.06.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 21.06.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 29.06.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 28.06.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица