АКТУАЛНО

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 от Протокол № 71/28.06.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-480/14.07.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица,  ул. “Първи май“, площ: 297  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2880, квартал: 21, парцел: III, Съседи: 03928.515.80, 03928.515.83, 03928.515.5, 03928.515.82, с начална тръжна цена в размер на 3820,00 лв. (три хиляди осемстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.10.2022 г., Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица,  ул. “Мир“ № 71, площ: 560  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, Съседи: 03928.516.126, 03928.516.125, 03928.516.144, с начална тръжна цена в размер на 7190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 251  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.73, Съседи: 03928.201.30, 03928.201.107, 03928.201.39, 03928.201.74, 03928.201.31, 03928.201.106, 03928.201.72с начална тръжна цена в размер на 1440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 276  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.74, Съседи: 03928.201.73, 03928.201.39, 03928.201.107, 03928.201.75, 03928.201.32, 03928.201.31, с начална тръжна цена в размер на 1580,00 лв. (хиляда петстотин и осемдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 176  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.82, Съседи: 03928.201.83, 03928.201.117, 03928.201.107, 03928.201.81, 03928.201.42, с начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Урегулиран поземлен имот XIII, квартал 20 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. Александър Стамболийски № 17, площ: около 623 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ ХIV, УПИ II, УПИ XII, улица, с начална тръжна цена в размер на 4200,00 лв. (четири хиляди и двеста  лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 05654.500.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-561/25.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Боровци, ул. „Георги Димитров“ № 5, Площ: 1307 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: 266, квартал: 16, парцел: I; Съседи: 05654.500.862, 05654.500.267, 05654.500.864, 05654.500.821 ведно със Сграда с идентификатор 05654.500.266.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-564/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022 г.; Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 05654.500.266; Застроена площ: 23 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни; Предназначение: Гараж;  Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма и Сграда с идентификатор 05654.500.266.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-564/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГККК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022 г. Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 05654.500.266; Застроена площ: 23 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: Гараж;  Стар идентификатор: няма; Номер по  предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 21060,00 лв. (двадесет и една хиляди и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Урегулиран поземлен имот I, пл. № 80, квартал 22 по плана на село Бокиловци, община Берковица, област Монтана, ул. „Пета“ № 8, площ: около 550 кв.м., Улична регулация е утвърдена със Заповед № 1762/06.07.1927 г., при съседи: север:  улица с ОК 30-30а, запад: улица с ОК 30-44, юг: улица с ОК 44-43, изток: УПИ II, пл. № 79, с начална тръжна цена в размер на 3700,00 лв. (три хиляди и седемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 27.07.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1464 за ПИ 03928.515.81-3820,00 лв., Решение № 1465 за ПИ 03928.516.127-7190,00 лв., Решение № 1466 за ПИ 03928.201.73-1440,00 лв., Решение № 1467 за ПИ 03928.201.74-1580,00 лв., Решение № 1468 за ПИ 03928.201.82-1010,00 лв.; Решение № 1469 за УПИ XIII, кв. 20 с. Ягодово-4200,00 лв.; Решение № 1470 за ПИ 05654.500.266 и сгради с. Боровици-21060,00 лв.; Решение № 1471 за УПИ I,пл. № 80, кв. 22 с. Бокиловци-3700,00 лв.  от Протокол № 71/28.06.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 382,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 719,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 144,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 158,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 101,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 420,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 2106,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 370,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 100,50 лв. (сто лева и петдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 26.07.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 10:00 часа на 26.07.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  03.08.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 02.08.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица                                             

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Източник: БНР Близо 67 милиона лева има във фонда на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане, съобщи вътрешният министър Калин

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (571) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.