Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 от Протокол № 71/28.06.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-480/14.07.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица,  ул. “Първи май“, площ: 297  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2880, квартал: 21, парцел: III, Съседи: 03928.515.80, 03928.515.83, 03928.515.5, 03928.515.82, с начална тръжна цена в размер на 3820,00 лв. (три хиляди осемстотин и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.10.2022 г., Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица,  ул. “Мир“ № 71, площ: 560  кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 4, парцел: VIII, Съседи: 03928.516.126, 03928.516.125, 03928.516.144, с начална тръжна цена в размер на 7190,00 лв. (седем хиляди сто и деветдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 251  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.73, Съседи: 03928.201.30, 03928.201.107, 03928.201.39, 03928.201.74, 03928.201.31, 03928.201.106, 03928.201.72с начална тръжна цена в размер на 1440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 276  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.74, Съседи: 03928.201.73, 03928.201.39, 03928.201.107, 03928.201.75, 03928.201.32, 03928.201.31, с начална тръжна цена в размер на 1580,00 лв. (хиляда петстотин и осемдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-6048-04.08.2015 г. на Началник на СГКК-Монтана, Адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност Раковица, площ: 176  кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6, Предишен идентификатор: 03928.81.42, Номер по предходен план: 03928.201.82, Съседи: 03928.201.83, 03928.201.117, 03928.201.107, 03928.201.81, 03928.201.42, с начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Урегулиран поземлен имот XIII, квартал 20 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. Александър Стамболийски № 17, площ: около 623 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ ХIV, УПИ II, УПИ XII, улица, с начална тръжна цена в размер на 4200,00 лв. (четири хиляди и двеста  лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 05654.500.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-561/25.10.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Боровци, ул. „Георги Димитров“ № 5, Площ: 1307 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: 266, квартал: 16, парцел: I; Съседи: 05654.500.862, 05654.500.267, 05654.500.864, 05654.500.821 ведно със Сграда с идентификатор 05654.500.266.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-564/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022 г.; Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 05654.500.266; Застроена площ: 23 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни; Предназначение: Гараж;  Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма и Сграда с идентификатор 05654.500.266.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-564/25.10.2017г. на Изпълнителен Директор на АГККК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 02.05.2022 г. Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 05654.500.266; Застроена площ: 23 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; Предназначение: Гараж;  Стар идентификатор: няма; Номер по  предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 21060,00 лв. (двадесет и една хиляди и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Урегулиран поземлен имот I, пл. № 80, квартал 22 по плана на село Бокиловци, община Берковица, област Монтана, ул. „Пета“ № 8, площ: около 550 кв.м., Улична регулация е утвърдена със Заповед № 1762/06.07.1927 г., при съседи: север:  улица с ОК 30-30а, запад: улица с ОК 30-44, юг: улица с ОК 44-43, изток: УПИ II, пл. № 79, с начална тръжна цена в размер на 3700,00 лв. (три хиляди и седемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 27.07.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лицакакто следва:

 • За обект 1.1. от 09:00 часа;
 • За обект 1.2. от 09:15 часа;
 • За обект 1.3. от 09:30 часа;
 • За обект 1.4. от 09:45 часа;
 • За обект 1.5. от 10:00 часа;
 • За обект 1.6. от 10:15 часа;
 • За обект 1.7. от 10:30 часа;
 • За обект 1.8. от 10:45 часа.

3. Условия за участие. Втърга могат да участват физически или юридически лица.

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1464 за ПИ 03928.515.81-3820,00 лв., Решение № 1465 за ПИ 03928.516.127-7190,00 лв., Решение № 1466 за ПИ 03928.201.73-1440,00 лв., Решение № 1467 за ПИ 03928.201.74-1580,00 лв., Решение № 1468 за ПИ 03928.201.82-1010,00 лв.; Решение № 1469 за УПИ XIII, кв. 20 с. Ягодово-4200,00 лв.; Решение № 1470 за ПИ 05654.500.266 и сгради с. Боровици-21060,00 лв.; Решение № 1471 за УПИ I,пл. № 80, кв. 22 с. Бокиловци-3700,00 лв.  от Протокол № 71/28.06.2023 г. на ОбС- Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 • За обект 1.1. – 382,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.2. – 719,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.3. – 144,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.4. – 158,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.5. – 101,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.6. – 420,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.7. – 2106,00 лв. без ДДС;
 • За обект 1.8. – 370,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 100,50 лв. (сто лева и петдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 26.07.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 10:00 часа на 26.07.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  03.08.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 02.08.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица