Актуални Новини, Новини, Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 644 от Протокол № 32/28.05.2021 година на Общински съвет – Берковица и Заповед с № РД-15-564 от 16.09.2021 г. на Кмета на Община Берковица
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок от 9-девет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана считано от стопанската 2021-2022 година. Търгът ще се проведе на 24.09.2021 г. в заседателната зала, етаж 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:
1.1. За землище село Котеновци от 9,00 часа;
1.2. За землище село Бокиловци от 9,30 часа
1.3. За землище село Мездрея от 10,15 часа;
1.4. За землище село Черешовица от 10,30 часа;
1.5. За землище на село Балювица от 10,45 часа;
1.6. За землище на село Бързия от 11,15 часа;
1.7. За землище на село Боровци от 11,30 часа;
1.8. За землище село Комарево от 11,40 часа;
1.9. За землище град Берковица от 11,50 часа
2. Обект на търга са имотите, подробно описани по община, землище, номер на имота, площ (дка), категория, местност, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, размер на депозит за участие в търга, в долуописаните землища, както следва:

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА ТУК!