Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Решения № № 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 и 1423 от Протокол № 58/26.06.2015 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-469/15.07.2015 г. на Зам. Кмета на Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи)

  1. Търгът ще се проведе на 30.07.2015 г. в стая 113 /заседателната зала, етаж 1/ в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

1.1. За землище село Бързия от 11,00 часа;

1.2. За землище село Черешовица от 11,30 часа.

  1. Обект на търга са имотите, подробно описани по община, землище, номер на имота, площ (кв.м./дка), категория, местност, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, размер на депозит за участие в търга, в долуописаното землище, както следва:

 

№ по ред Община,                   землище Имот

номер

Площ             кв.м./дка Категория Местност Начин на трайно     ползване Начална

тръжна цена (лева)

Размер на депозит за участие в търга (10%)

(лева)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Община Берковица
с. Бързия, ЕКАТТЕ 07510        
1 с. Бързия 090065 403/0,403 Бучняк друга селищна територия 905 90,5
с. Черешовица, ЕКАТТЕ 80635
1 с. Черешовица 023007 480/0,480 4 Брезовица полска култура 449 44,90
2 с. Черешовица 014003 389/0,389 4 Барата използвана ливада 378 37,80
3 с. Черешовица 023006 157/0,157 4 Брезовица полска култура 151 15,10
4 с. Черешовица 023002 369/0,369 4 Брезовица полска култура 343 34,30
5 с. Черешовица 012019 563/0,563 4 Огрене полска култура 531 53,10
6 с. Черешовица 012017 331/0,331 4 Огрене полска култура 312 31,20

               

  1. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в т. 2.
  2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решения № № 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 и 1423 от Протокол № 58/26.06.2015 година на Общински съвет – Берковица и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена.
  3. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 21,13 лева (двадесет и един лева и тринадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 29.07.2015 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица,                  пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 29.07.2015 г.
  2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.com/.
  3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 06.08.2015 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 05.08.2015 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

 

ГЕРГАНА АНТОНОВА

Зам. Кмет на Община Берковица

/Заповед РД-15-451 от 14.07.2015 г./

 

 

КБ/