Архив

Публична Покана – Пропускателен режим и 24 часова невъоръжена охрана на обекти – Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица

Пропускателен режим и 24 часова невъоръжена охрана на обекти – Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица

Изисквания:

Данни за лицето което прави предложението Ценово предложение;
срок на валидност на офертите.
Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
Лиценз за извършване на охранителна дейност Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства и обявени актове или копие на ЕИК

Публична Покана

Вашият коментар