Архив

Публична Покана

Община Берковица реализира проект: “Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11. В изпълнение на: Дейност №3:  ” Обучения за усъвършенстване на ключови компетентности ” и Дейност №4: Обучение „Компютърни умения и ефективност  на административната дейност” от горе цитирания проект, община Берковица ще проведе публична покана, за определяне на изпълнител, по реда и условията на Глава Осем “А” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Избор на изпълнители за провеждане на обучения по проект: “Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1:  „Обучения за усъвършенстване на ключови компетентности“; Обособена позиция №2: „Обучение компютърни умения и ефективност на административната дейност”” Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. В изпълнение на Обособена позиция №1:  „Обучения за усъвършенстване на ключови компетентности“:избраният за изпълнител участник следва да извърши две обучения по теми, както следва: Поддейност №1: Обучение на тема “Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация”; Поддейност №2: Обучение на тема “Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията”.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Обучение компютърни умения и ефективност на административната дейност””В изпълнение на тази обособена позиция избраният за изпълнител участник следва да извърши две обучения по теми, както следва: Поддейност №1: Обучение на тема “Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност и информационна сигурност “; Поддейност №2: Обучение на тема ” Управление на проекти с MS Project.”.

 

1. Публична Покана

2. Документи за участие

3. Образци

4. Въпроси по процедурата

5. Отговори по процедурата