Архив

Публична Покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на дървени пластики, съгласно одобрена техническа спецификация за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по Мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г., Договор №46/3/3130254/18.12.2013 г.“

 

1. Публична Покана

2. Документи за участие