Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_4287Днес, 23 август 2019 г., в заседателната зала на ОбА-Берковица  от  11:00 часа  се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. На срещата присъсваха представители на общинска администрация, ръководители на институции, клубове, неправителствени организации и жители на града. Срещата започна с изказване на кмета инж. Милчо Доцов, който подчерта, че Бюджет 2018 е най-големият и най-добрият до момента. “Това показват и цифрите”, допълни още инж. Доцов. И през 2018 г. общината е подсигурила нормалното функциониране на всичките си дейности, както и на 31 IMG_4285второстепенни бюджетни разпоредители. Кметът представи пред присъстващите изпълнението на бюджета на общината за 2018 година, подробно и в детайли по дейности. Основните изводи, които инж. Доцов докладва, са:

Основни изводи  за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2018 г.

  1. Продължихме финансовото стабилизиране на Общината, като подсигурихме нормално функциониране на всички дейности и мероприятия – училища, детски градини, детска ясла, социални заведения, комунални дейности, социален патронаж, музеен комплекс, кметства и администрация.
  2. Приходната част на бюджета е в размер на 16 396 731лв., което е с 2 040 121 лв. повече от 201 7г. или ръст от 14,21 % .
  3. Разходната част на бюджета е в размер на 14769 277 лв., което е с 2 289 945 лв. повече от 2017 г. или ръст от 18,34% .
  4. Намалихме неразплатените задължения с 101 269 лв. и погасихме заеми в размер на 380 780 лева.
  5. Извън бюджета постъпилите средства от Европейски съюз по различни проекти са в размер на 4 339 458 лева,от които трансфер – 2 241 548 лева и средства от ФЛАГ 2 097 910 лева.
  6. Общината продължи да реализира и разширява социално ориентирана общинска политика от собствени приходи насочени към децата, младите хора и пенсионерите, като по години изпълнението е следното :

 

               ОТЧЕТ  
 

    ВИД

  ДЕЙНОСТ

 

2011 г.

 

2015 г.

 

2016 г.

 

2017г.

 

2018 г.

Ръст

2018/2015

Помощ за раждане на дете

Общо  за

годината лв.

200 лв.

 

 

 

24 400 лв.

150 лв.

 

 

 

17 200 лв.

200 лв.

 

 

 

23 750 лв.

250 лв.

 

 

 

26 050 лв.

300 лв

 

 

 

30 100

лв

 

 

 

+12 900лв.

 

    75%

 

Субсидии за спортните клубове  

63 000 лв.

 

53 000 лв.

 

65 000 лв.

 

74 408 лв.

 

90 530

лв

 

+37 530лв.

  71%

Социално подпомагане

За лечение

 

8 750 лв.

 

 

9 000 лв.

 

 

16 500 лв.

 

 

14 203 лв.

 

22 380

лв

 

+13 380лв.

148%

Субсидии за клубове на възрастни хора и хора с увреждания  

 

 

13 500 лв.

 

 

 

18 000 лв.

 

 

 

 

21 600 лв.

 

 

 

25 900 лв.

 

 

 

 

27900

лв

 

 

 

 

+9 900лв.

 

   55%

Общо помощи и субсидии  

109 650 лв.

 

97 200 лв.

 

126 850 лв.

 

140 561 лв.

 

170 910

лв

 

+73 710лв.

    76%

 

Съгласно изпълнението на бюджета за 2019 година общо за мандат 2015-2019 година увеличението ще бъде повече от 2 пъти.

Изводите са ясни !

  1. И през 2018 г. Общината не е увеличавала таксите за детски градини, Детска ясла и Социален патронаж, като общо дофинансирането със собствени средства на тези дейности по години, е както следва:

 

2015г 2016г 2017г 2018г Ръст 2018/2015г
243 000лв 262 000 лв 293 000лв 391 583 лв 148 583 лв или в % 61,14

 

  1. Общо за дофинансиране, помощи и субсидии за социални цели през 2018 г са изразходени 562 493 лв., което е с 128 932 лв. повече в сравнение с 2017 г. и с  222 293 лв. повече в сравнение с 2015 г.
  2. През 2018 г. Община Берковица продължи добрата си работа по подготовка и кандидатстване с проекти, като през годината са спечелени проекти за 7 милиона лева, с което общо спечелените проекти за трите години от мандата е над 30 милиона лева.
  3. Ако 2016 и 2017 бяха години на финансово стабилизиране на общината, на разработване и печелене на проекти, то отчетната 2018 година беше година на успешното изпълнение на над 20 строителни обекти и доставки на оборудване, като по важните от тях са:

– Изграждане на Минерален водопровод  от сондаж с. Бързия до минерална баня гр. Берковица.                                                                                     – 1 000 000лв

– Енергийна ефективност на сграда Полиция                           –  239 646 лв.

– Енергийна ефективност на 6 броя жилищни сгради

– Ж. бл. „Незабравка“                                                                    – 226 059 лв.

– Ж. бл. „Еделвайс“                                                                 – 187810 лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 41                                          – 323425 лв.

– Ж. бл. № 13,14,14А ж.к. „Изгрев“                                      – 760374 лв.

– Ж. бл. № 1,2 ж.к. „Изгрев“                                                  – 528911 лв.

– Сграда ул. „Шабовица“ №34                                                – 82000 лв.

– Изкърпване улици в гр. Берковица и селата                   – 100000 лв.

– Рехабилитация Промишлена зона                                              – 19500 лв.

– Основен ремонт Етнографски музей                                         – 17 599лв.

– Обновление Културен център „Й. Радичков“                           – 17000 лв.

– Основен ремонт тротоар ул. „Николаевска“                             – 12500 лв.

– Ремонт отоплителна инсталация ДГ с. Замфирово                     – 9805 лв.

– Ремонт пенсионерски клуб гр. Берковица                                 – 10996 лв.

– Ремонт площадно пространство бл. 1 и 2 ж.к. „Заряница“        – 5000 лв.

– Ремонт читалище с. Бързия – сцена                                              – 6600 лв.

– Рехабилитация алеи Гробищен парк                                          – 33750 лв.

–  Доставка инфрасет оборудване за Комунални дейности       – 30 000 лв.

– Доставка лекотоварен автомобил, косачка и храсторез           – 23000 лв.

– Камери, софтуер и др. IT                                                              – 11000 лв.

– Рехабилитация площад с. Замфирово                                           – 6000 лв.

– Лабораторно оборудване за ПСПВ                                                – 9350 лв.

– Детска площадка в градска градина                                             – 10000 лв.

– Ремонт на тротоари по програма 50/50                                            – 20000 лв.

– Други

11.Преходни обекти завършени през 2019 година или в процес на изпълнение:

– Рехабилитация улични платна и тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“

–  301 203 лв

– Енергийна ефективност на сграда ДГ „Звънче“ гр. Берковица- 431 100 лв

–  Енергийна  ефективност на сграда на Общинска администрация гр. Берковица

-1 000 000 лв

– Енергийна ефективност на сграда НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица

– 1 400 000 лв

– Изпълниха  се проекти за енергийна ефективност на още 5 бр. жилищни сгради:

– Ж.бл. „Бор“ 1                                                                – 398080лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 27                                 – 544 920 лв.

– Ж.бл. бул. „Мрамор“ №5                                             – 266 997 лв.

– Сграда ул.“Николаевска“ №31                                   –   43 806 лв.

– Сграда ул. „Добруджа „ №7                                        –   69 954 лв.

– Минерален форум и кът за отдих в парк „Св. Георги Победоносец“

– 20000 лв.

– Ремонт и изкърпване Общинска пътна мрежа               – 144 000 лв.

Кметът пожела успешно завършване на тази амбициозна строителна програма и на база на 11-те основни извода, отчете че 2018 беше поредната успешна бюджетна година за Община Берковица.

Инж. Милчо Доцов и главният счетоводител г-жа Димитранка Витанова благодариха на екипа си и всички финасисти, благодарение на които е свършена много добра работа и са постигнати тези успехи!