Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012 СЕ СЪСТОЯ В БЕРКОВИЦА

IMG_1753На работната среща за обсъждането на Отчета за изпълнение на бюджет 2012 на община Берковица,  която се проведе на 4 февруари 2013 г., освен представители на общинска администрация присъстваха и ръководители на институции и обществеността в града. Срещата бе открита от кмета Димитранка Каменова. Димитранка Витанова – главен счетоводител на общинска администрация представи пред гражданите IMG_1751Отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2012 година, подробно и в детайли по дейности. Стана ясно, че собствените  приходи са изпълнени в размер на 94%, те са 1 747 936 лв.  по план за 2012, а към 31.12.2012 г. съгласно отчета са 1 634 306 лв. Неизпълнението на плана за собствени приходи се дължи основно на приходите от продажба на активи, основната причина за което е финансово-икономическата обстановка в страната, респективно застоя в пазара на недвижими имоти и липса на инвестиционен интерес. С изключение на данък недвижими имоти, който е в пряка зависимост от активността на пазара на имоти ,ТБО и патентен данък, събираемостта по всички позиции  е увеличена спрямо тази през 2011 г. За туристическия данък няма база за сравнение ,тъй като през 2010 г. местата,  предоставящи нощувки, съгласно Закона за туризма плащаха туристическа такса, а считано от 01.01.2011 г. таксата беше преобразувано в местен данък по Закона за местните данъци и такси. Преходният остатък към 31.12.2012 г. за Държавни дейности е 491 056 лв., а за местни дейности 100 597 лв. От размерите на реализираните преходни остатъци в държавно делегираните дейности следва изводът за икономично, законосъобразно и целесъобразно разходване на публичните средства в системата на община Берковица. В сравнение с 2011 г. общинската администрация е успяла да събере собствени приходи в по-големи размери  по основните приходо-източници : данъчни приходи,  глоби и санкции,приходи и доходи от собственост и други неданъчни приходи. Несъбраните приходи  през 2012 г.,  имащи характер на просрочени вземания са в размер на 85 064 лв. При реализиране на дейностите, в частта местни приходи общинската администрация и второстепенните разпоредители са се ръководили от принципите на законосъобразност и целесъобразност, съблюдавайки изпълнението на приходната част. В частта си за местни дейности, бюджетът е социално ориентиран като дофинансирането на общинските дейности със средства от общинския бюджет за предоставяне на услуги на децата и на възрастните хора е както следва: детски градини –64%,  домашен социален патронаж -58%  и детска ясла и млечна кухня – 71%. От Общинския бюджет бяха предоставени  по 150.00 лв. за всяко новородено дете , субсидирани бяха дейността на спортните клубове, пенсионерските клубове и клубовете на хора с увреждания . Капиталовите разходи през 2012 г. по приет бюджет са в размер на 554 769 лв.С направените промени през годината с решения на Общински съвет Берковица размерът на капиталовите разходи става – 562 396 лева ,а извършените разходи на касова основа са – 530 846 лв. или с 31 550 лв. по-малко. В процентно изражение изпълнението е равно на  94,4%.   След дискусията,  кметът Димитранка Каменова говори за старите задължения на община Берковица. Стана ясно, че по поети ангажименти по Европейски програми общината ни има задължения, които възлизат на близо 500 000 лева. Една част от тях са разплатени, заяви кметът, другите стоят като задължения. Целта е до края на годината   да се излезе от тази ситуация. Трябва да се  търси  изход от състоянието, за да не плащаме лихви, глоби и неустойки. Необходимо е да излезем от това състояние и финансово да стабилизираме общината, каза в заключение кметът. На основание   чл. 11 ал. 6 от Закона за общинските бюджети,  публичното обсъждане с местната общност на Проекта за Бюджет 2013 ще се проведе на 8 февруари 2013 г. от 11:00 часа  в заседателната зала на ОбА.

 

Вашият коментар