Актуални Новини, Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Планиране на социални услуги

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, по реда на чл. 42 от Наредбата за планирането на социални услуги
Участие в обсъждането взеха Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, ръководители и служители на социалните услуги, представители на общинска администрация и граждани. Галя Георгиева – Ст. експерт „Здравеопазване, социални и хуманитарни дейности“ запозна присъстващите с процеса на планиране, изготвения Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложението на Община Берковица за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Представените на срещата Анализ и Предложение за планиране на социалните услуги в Община Берковица са изготвени съгласно нормативните изисквания и указания на Агенция за социално подпомагане, като целта е планираните услуги от Община Берковица да бъдат включени в Национална карта на социалните услуги.
На свое заседание Съветът по въпросите на социалните услуги също обсъди и одобри изготвения Анализ на потребностите и Предложение за планиране на социалните услуги в Община Берковица.