Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

IMG_4422На 11 април 2016 г. в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе публично  обсъждане  на  проекта  на  стратегия  за водено  от  общностите  местно  развитие. Присъстваха представители на Обществения съвет, на Съвета за икономическо развитие, кметове на населени места и директори на училища в Община Берковица. Събитието бе открито от кмета инж. Милчо Доцов, който подчерта, че ролята на МИГ-а е стимулиране на местната общност за участие в разработка на проекти за усвояване на средства и разкриване на работни места. Стана ясно, че е много важно да се осъзнае важността на това нещо, за де се използва максимума от това. От местната общност изразиха мнение и направиха предложения по проекта на Стратегията.

Стратегията се разработва въз основа на местните потребности и потенциал и цели да надгражда силните страни на територията в различни аспекти. Процесът на подготовка на стратегията за ВОМР се осъществява с активното участие на местните хора, за да се обхванат по-пълно нуждите и потребностите им, и да се приложат конкретни важни за региона мерки отговарящи на характеристиките на територията.