Актуални Новини, Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Днес, 30.03.2022 година в Заседателната зала в ОбА – Берковица, от 10:30 часа, се проведе публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Берковица за 2022 година. В залата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, общински съветници, ръководители на структурни звена в Община Берковица, служители на Общинска администрация – Берковица и граждани. Госпожа Каменова благодари на присъстващите за проявения интерес към предложения Проект на бюджета и направи кратък обзор на изпълнението на бюджета през 2021 година. Посочи, че за новата бюджетна година ще се работи за подготовка на проекти за реализация през новия програмен период, за ремонти на водопроводи, канализации, улици и други, свързани с инфраструктурата. Госпожа Каменова отбеляза, че ДГ „Васил Левски” – с. Бързия тази година ще бъде подкрепена с допълнителна сума.
Ангелина Андонова – Гл. експерт Бюджет в Община Берковица запозна присъстващите с основните параметри на Проекта за бюджет на Община Берковица за 2022 година. Тя информира всички присъстващи, че Проектът на бюджет на Община Берковица за 2022 година, е разработен в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията на Общината за провеждане на комплексна финансова политика. Съобразен е с икономическите тенденции и рамката, установена със Закон за държавния бюджет на Република България и Закона за публичните финанси. Тя запозна присъстващите в залата с планираните приходи по видове, както и разходите по дейности и отбележи, че са покрити всички неразплатени задължения на мероприятията.
След предоставената информация, думата бе дадена на присъстващите за мнения и предложения. Госпожа Кралева – директор на ДГ „Пролетна дъга” и общински съветник сподели, че възможността да се остави преходен остатък е помагало за посрещането на по-високите разходи за ток и горива, като тази възможност тази година липсва.
Атанас Алексов – Кмет на с. Бързия благодари на кмета на Община Берковица за отпуснатия му бюджет и средства от капиталовата програма. Калин Статков – общински съветник отбеляза, че представителите на спортните клубове са доволни от така определените им средства. Предложи да бъде включен комплекс „Мрамор“ в капиталовата програма. Неговото предложение бе подкрепено и от Цветостин Цветков – Треньор на ръгби клуб Балкански котки. Той поиска съдействие и за поддръжката на спортния комплекс. Иван Иванов – директор на ДПЛД Бистрилица – сподели, че преходният остатък ще бъде пренасочен към сградния фонд, за което е планувана направата на асансьор и закупуване на автомобил, както и климатизация на сградата.
Григор Григоров – Директор на ПГ „Д-р Иван Панов” – гр. Берковица също изказа благодарност към кмета на Община Берковица и отбележи, че е планувал частичен ремонт на покрива. Иво Димитров – Директор на ОМ „Комунални дейности“ сподели своите опасения относно сумата за бюджета на дружеството за годината, предвид увеличението на горивата. Той изрази желание да бъде закупена мотометачка, която да подпомогне дейността на дружеството.
След изказване на всички желаещи в залата, публичното обсъждане на Проекта на бюджета на Община Берковица за 2022 година приключи.