Актуални Новини, Новини

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА” В 1.ОУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ – БЕРКОВИЦА

Плакат ПРОЕКТ "ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА"

Въвеждаща регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ в Първо основно училище “Никола Вапцаров” – Берковица
На 15.03.2022 година в I ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“ – Берковица, се проведе Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“, целяща повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.
На срещата присъства екип от специалисти и координатори на проекта – Марияна Банчева, Климент Минджов, Марияна Бошнакова, Николай Петков.

С присъствието си я уважиха и Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, експерти от МОН, РУО – Монтана и Община Берковица, специалист от РДГ, заместник-директорът на ДГС – Берковица, директорът на „Музеен комплекс“ – Берковица, специалисти от ВИК, много родители и учители, както и учениците от V и VI клас, които вече работят по проекта.
Климент Минджов предостави подробна информация относно характера и целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати. Вергиния Ангелова представи училището и мястото му в предстоящите проектни дейности. Диана Коцева и Ива Атанасова чрез презентации онагледиха досегашните дейности на училището в тази насока чрез проектно-базираното обучение в първи и шести клас. Гостите се запознаха с местните проблеми, свързани с изменението на климата. Очертани бяха местни предизвикателства, допълнителни възможности за предоставяне на институционална, логистична и финансова помощ за бъдещите регионални кампании и училищни проекти от страна на местните власт и бизнес.
Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, обществени, икономически, екологични. Въпросите, които много хора си поставят, са свързани с това къде са възможностите за смислена човешка реакция и къде са възможностите за реакции на общностите, местните власти, държавните институции.
Проектът ще прави връзка между тях и ще дава отговори.