Актуални Новини

ПЪРВА КОПКА ЗА САНИРАНЕ НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ – БЕРКОВИЦА

IMG_2645ЛогаМаяГНа 6 ноември 2018 г. в 11:00 часа пред НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица се състоя официалната церемония „Първа копка“ за обявяване на ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-37-76/14.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция IMG_2651„Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер на 1 247 855.47 лева и национално финансиране-сума в размер на 220 209.79 лева.

На церемонията присъстваха председателят на Общински съвет-Берковица Иван Кирилов, кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, заместник-кметът Ася Велиславова, секретарят на общината Велка Живкова,  инж. Анелия Димитрова – ръководител на проектапредседателят на НЧ „Иван Вазов-1872“ Надя Тимчева, инж. Стефан Друмев – технически ръководител на обекта, участници в строителните дейности, граждани и гости.

В своята реч инж. Доцов почерта, че общо 15 жилищни и обществени сгради се санират в момента. 7 от тях са приключени, а 8 са в процес на изпълнение. Общата стойност на двата проекта за жилищата и за обществените сгради надхвърля 6 милиона и 300 хиляди лева. Кметът отбеляза, че не случайно няколко дни след големия празник на народните будители – 1 ноември, започва и санирането на най-големия духовен център на града НЧ „Иван Вазов-1782“. Той допълни още, че в момента в общината се работи по над 30 строителни обекта. Инж. Доцов пожела успешна реализация на всички дейности по проекта, които да бъдат изпълнени качествено и в срок.

След тържествения водосвет, отслужен от отец Захарий за здраве и благоденствие, зам.-кметът Ася Велиславова, председателят на читалището Надя Тимчева и техническият ръководител на обекта положиха символичното начало на строително-ремонтните работи на обществената сграда като залепиха първия лист топлоизолация върху фасадата НЧ „Иван Вазов-1872“.

Главната цел на проекта е допринасяне за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и повишаване на енергийната ефективност на публичната културна инфраструктура в град Берковица.

Целта ще се постигне чрез внедряването на следните енергоспестяващи мерки:

–              Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на външна дограма с двоен PVC стъклопакет;

–              Топлинно изолиране на покрива на сградата;

–              Подмяна на горивна база и монтаж на 2 броя котли на пелети и реконструкция на отоплителна инсталация;

–              Монтаж на соларна система за битова гореща вода;

–              Подмяна и реконструкция на осветителна инсталация.

Народно Читалище „Иван Вазов 1872” е най-голямата културна институция в град Берковица, която подготвя и реализира културната политика и дейност  не само в града, но и в цялата общината. То обединява любители и професионалисти от всички видове изкуства. Домакин е на различни мероприятия от местен, регионален, национален и международен характер,които са част от културния календар на Община Берковица.

Дейностите по проекта ще спомогнат за пренасочване на публичния финансов ресурс от поддръжката на материално-техническата база и разходи за отопление към реализацията на богата и разнообразна културна програма.

Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване комфорта на обитаване на сградата целогодишно, а също така и предоставяне на по-качествени услуги за населението в областта на културната сфера.

Преки ползватели са: постоянни читатели в библиотеката, артисти, зает персонал, посетители в салона.

Очаквани резултати:

–              Достигане на енергопотребление клас „В“ в сграда от културната инфраструктура;

–              Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради с над 572 920 kWh/годишно;

–              Достигане по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата на читалището, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Берковица с близо 158,51 тона CO2 годишно;

–              Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

–              Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в град Берковица в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

–              Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на народното читалище в град Берковица;

–              Запазване на традиционните функции на град Берковица, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.