Актуални Новини, Новини

ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ

00011На 14 юли 2021 год. от 11:00 часа се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002  „Подкрепа за Професионалните училища в Република България” се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер: 194 989,45 лева.

Изпълнението на проекта стартира на 02.09.2020 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 02.03.2023 г.

Проектът е насочен към подобряване на образователната инфраструктура (т.ч. повишаване на енергийната ефективност на сградата, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки), подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица.

Главна цел на проекта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица.

Официална церемония за първа копка се състоя в двора на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, в присъствието на Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, председателя на Общински съвет-Берковица Деян Еленков, заместник-кметовете Гергана Антонова и Атанас Георгиев, директора на ЛПГ – Христина Христова, председатели на фирмите изпълнители на инженеринга и надзора на обекта, представители на общинската администрация, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани.

Отец Димитър отслужи тържествен водосвет. Кметът Димитранка Каменова и Илонка Димитрова – административен директор на „Техно-Енерджи“ ЕООД положиха символичното начало на строително-монтажните работи като залепиха първия лист топлоизолация върху фасадата на Лесотехническа професионална гимназия. Директорът на училищета Христина Христова счупи и бутилка шампанско за успешното завършване на обекта.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

watermarked-DSC08293watermarked-DSC08272