Актуални Новини

ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

Във връзка с изпълнението на проект „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И   КОМПЕТЕНТНА” на 15 юли 2013 г. се състоя начална пресконференция в заседателната зала на ОбА-Берковица. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет” , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати. Проектът е на стойност 89 380,93 лв. и срок за изпълнение 12 месеца.

С реализацията на този проект се осигурява повишаване капацитета на общинските служители в община Берковица за  по – ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения, както и укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови компетентности и  професионални умения. 

Очакваните резултати  са: Обучени сто четиридесет и четири служителя на общинска администрация; Повишен капацитет на сто четиридесет и четири лица от общинска администрация; Сто четиридесет и четири служителя, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.

Основната дейност по проекта е свързана с обучения на общински служители, разделени в три основни направления:

1.         Обучения в Института по публична администрация

2.         Обучения по ключови компетентности

3.         Компютърни обучения

В събитието взе участие екипът, осъществяващ проекта, представители от Общинска администрация, граждани и медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.