Актуални Новини

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ ОПАК

opak2_logoНа 16 декември 2013 г. се проведе първата работна среща на екипа, управляващ  проект  “Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива”по ОПАК, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”,  подприоритет      2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,  бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.  На срещата бе изготвен детайлизиран план за действие с индикатори, срокове и отговорници, бяха разпределени конкретните ангажименти на членовете на екипа, както обсъден и изготвен графика  за ежемесечните срещи на екипа по проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.