Актуални Новини

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По инициатива на кмета Димитранка Каменова в Берковица се създаде Обществен съвет. В състава му са включени  представители на институции в общината, браншови организации и представители на гражданското общество, имащи отношение към развитието на Община Берковица в различни сфери и направления. Първата работна среща се проведе на 5 ноември 2013 г. в кабинета на кмета, като присъстваха всички поканени. Участието в съвета е доброволно и на обществени начала. В обръщението си към присъстващите г-жа Каменова сподели, че възлага големи надежди на този съвет, който ще бъде най-вече от полза на хората с идеите и креативността си. Общественият съвет ще бъде в сериозна помощ при работата на общинското ръководство. Включването на хора от всички сфери на живот, води след себе си повече идеи, повече мнения, повече възможности за ползотворна работа. Община Берковица трябва постоянно да се развива и надгражда, коментира Димитранка Каменова.

Основната задача на Обществения съвет ще бъде инициирането на дискусии и генериране на позиции, становища и идеи, както и активно участие във вземането на решения за развитие на общината.

Основните направления в дейността му  ще са свързани с: подобряване на комуникацията между институции и население, чрез разработване на съвместни проекти на местно, държавно и международно ниво; съхраняване и обогатяване на традиционните културни форми от културния календар на общината; стимулиране на местните творци и младите таланти в мотивацията им за работа в общината; активно участие на институции в развитието на туристическия пазар в общината; засилване на връзките между  институциии и организации; развитие на материалната база и други. В началото на месец декември ще се проведе втората работна среща на Обществения съвет, на която ще бъде изготвен и представен неговия правилник и набелязани конкретни задачи за изпълнение.

Общественият съвет се създава на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство. Първото му заседание ще се проведе в края на този месец. Тогава ще бъде избран и неговият председател.